Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  23. 5. 2013 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 12. 10. 2012 Aktualizovali sme modul Dokumenty, faktúry
 • 12. 10. 2012 Aktualizovali sme modul Dokumenty, faktúry
 • Aktualizácia údajov

  10. 10. 2012

  Dáta z programu aScAgenda nie sú aktualizované

 • Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2012/2013

  Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2012/2013 - Obrázok 1

 • Aktualizácia údajov

  23. 2. 2012

  Dáta z programu aScRozvrhy nie sú aktualizované aktualizované

 • SOŠT otvára v školskom roku 2011/2012 denné nadstavbové štúdium

   

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka SOŠT v Istebnom denného nadstavbového štúdia v školskom roku 2011/2012

  SOŠT otvára v školskom roku 2011/2012 denné nadstavbové štúdium - Obrázok 1

 • Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2011/2012

  Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2011/2012
  6. 2. 2011

   

  Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2011/2012

  Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2011/2012 - Obrázok 1

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ISTEBNÉ

  10. 10. 2012

                                                      STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ISTEBNÉ

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ISTEBNÉ - Obrázok 1

   

  V školskom roku 2013/2014 ponúkame štúdium v nasledovných odboroch:

  2697 4 Mechanik elektrotechnik
  - Alternatíva A - silnoprúdová technika

  - Alternatíva B -  informačné technológie 
  2426 4 Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  Učebné odbory s možnosťou nadstavbového štúdia :
  2487 2 02 Autoopravár - elektrikár
  2683 2 11 Elektromechanik - silnoprúdová technika
  2466 2 02 Mechanik opravár - stroje a zariadenia  Dvojročné odbory :
  2478 0 Strojárska výroba
  3178 0 Výroba konfekcie

  Nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou:

  3757 L Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

  Pre záujemcov je možnosť sa ubytovať v školskom internáte, stravovanie v jedálni,možnosť získania oprávnenia pre zváranie elektrickým oblúkom alebo CO2 za režijné ceny v našej zváračskej škole.

   

   

                Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a a športu Slovenskej republiky k 31.8.2013 je Stredná odborná škola technická Istebné, školský internát aj výdajná školská jedáleň vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2013. Výchovu a vzdelávanie zrušenej školy bude zabezpečovať Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie.

   

  Podrobné informácie o štúdijných a učebných odboroch, klinite  TU !


  informácie : tel.:043/5891378
  email:skola@spsi.sk

 • AUTOOPRAVÁRI Z ISTEBNÉHO NA STÁŽI V ČECHÁCH

  AUTOOPRAVÁRI Z ISTEBNÉHO NA STÁŽI V ČECHÁCH
  4. 10. 2010

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ISTEBNÉ

      Ako partnerská a vysielajúca organizácia

  projektu  Mobilita pre techniku a obchod 2010 v programe celoživotného vzdelávania  LEONARDO DA VINCI schváleného Národnou agentúrou pre európske vzdelávacie programy pripravila projekt s partnerskou organizáciou Česká zemědelská  akadémia  Humpolec - střední škola. pre 10 žiakov 2.ročníka učebného odboru autoopravár elektrikár v termíne od 13.9.2010 do 26.9.2010 ktorého cieľom bolo podporiť zahraničné skúsenosti študentov odborných škôl na Slovensku. Uvedená partnérska organizácia je špecializovaná školská inštitúcia pripravujúca žiakov okrem iných odborov aj v odbore autoelektrikár,  príbuznom s odborom autoopravár-elektrikár, ktorý sa vyučuje v SOŠT- ISTEBNÉ.

        Priebeh odbornej stáže bol rozdelený do dvoch častí ( teoretická príprava, praktická príprava). Obidve časti  prebiehali vo vysoko špecializovaných  odborných učebniach  a dielňach, v ktorých sa našim žiakom venovali kvalifikovaný učitelia a majstri  v danom odbore.

   

  Pre zobrazenie celého článku kliknite TU  www.spsi.sk/humpolec2010.pdf

 • Naši žiaci na stáži v Rakúsku - Program Leonardo da Vinci

  Naši žiaci na stáži v Rakúsku - Program Leonardo da Vinci

  Naši žiaci na stáži v Rakúsku - Program Leonardo da Vinci

   

   

  Naši žiaci na stáži v Rakúsku - Program Leonardo da Vinci - Obrázok 1 • Nový školský rok 2010/11

   

       Nový školský rok 2010/11 sa začne 1. septembra 2010, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2010. Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v piatok 3. septembra 2010

 • KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY v školskom roku 2010/2011

  KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY v školskom roku 2010/2011

   

  KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY

  pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka SOŠT v Istebnom

  na denné nadstavbové štúdium v školskom roku 2010/2011

   

   

   V zmysle § 69 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

   

  P.

  č.

  Kód odboru

  Názov študijného odboru

  Dĺžka štúdia

  Počet tried

  v 1. ročníku

  Počet žiakov

  v 1. ročníku

  1.

  6476 4

  Technickoekonomický pracovník

  2

  1

  20

  2.

  3757 4 01

  Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

  2

  1

  20

   

   Podmienky prijatia

   

  Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok ak splnia tieto podmienky:

   

  1. Úspešné vykonanie záverečnej skúšky v učebnom odbore:

  a/  2487 2 02  autoopravár – elektrikár

  b/  6475 2       technicko-administratívny pracovník

   

  1. Podanie prihlášky „Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole“, kde musí byť lekárom potvrdená zdravotná spôsobilosť. (prihlášku nájdete v zložke tlačivá)

   

  1. K prihláške je potrebné priložiť kópiu výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške.

   

   

  Termín podania prihlášky

   

  1. do 31. mája 2010 – 1. termín

  2. posledné dva úplné augustové týždne (16.8.-27.8.2010) – 2. termín

  Kompletne vyplnenú, potvrdenú, podpísanú prihlášku podáva uchádzač riaditeľovi Strednej odbornej školy technickej v Istebnom osobne alebo poštou na adresu školy:

   

  Stredná odborná škola technická

  Hrádok 226

  027 53  Istebné

                                                                                                              

  Schválil: Ing. Milan Čellár

                  riaditeľ SOŠT

 • Kritériá pre prijatie 2010/2011

  Kritériá pre prijatie 2010/2011
  4. 3. 2010

  Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium

  V školskom roku 2010/2011

  I. všeobecné ustanovenia

   

  Riaditeľ SOŠ technickej v Istebnom v zmysle § 62, 63, 64, 66, 67, 68 a § 65 ods. 4 zákona NR SR

  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,a  v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov. Po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy, schválil kritéria pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov a prijíme plánovaný počet žiakov bez prijímacích skúšok.

   

  II. kritériá pre prijatie

  1. Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT Istebné, Hrádok 226, 027 53 Istebné najneskôr do 23. apríla 2010.

   

  Podmienkou prijatia na 4.ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou sú:

   

  • primeraný  priemerný prospech  na polročnom vysvedčení z deviateho ročníka
  • primeraná priemerná známka z profilových predmetov  - SJ, M, F

        

  Doplňujúce kritériá:

  • výsledky Monitoringu  žiakov 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2009/2010 zo slovenského jazyka a matematiky

   

  Podmienkou prijatia na 3.ročné učebné odbory končiace výučným listom sú:

  •  primeraný  priemerný prospech  na polročnom vysvedčení z deviateho ročníka

  Podmienkou prijatia na 2.ročné učebné odbory končiace záverečnou skúškou  s možnosťou pokračovať na 3.ročnom učebnom odbore sú:

  • Dobrý zdravotný stav
  • Úspešné absolvovanie aspoň 6.ročníka ZŠ po 9 rokoch školskej dochádzky

   

  ISTEBNÉ 11.03.2010

  Ing. Milan Čellár

     riaditeľ SOŠT

         Istebné

 • „Vráťme šport do škôl“

  „Vráťme šport do škôl“
  18. 12. 2009

  Žilinský samosprávny kraj podporuje šport pre svoje školy...

  Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vždy podporoval športové aktivity škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.


  Aj pre SOŠ technickú Istebné poskytol finančné prostriedky z grantového programu OŠ ŽSK s názvom „Vráťme šport do škôl“
  vo výške 864,-€ v podprograme Telesná výchova s názvom “ Príď si zašportovať, nenuď sa! “

  Autormi uvedeného projektu boli Ing. Eva Srnková a Ing. Daniel Lupták.

  Za poskytnuté prostriedky škola zakúpila volejbalové a futbalové lopty, vybavenie na florbal – loptičky, hokejky a masky pre brankárov, ktoré sa využívajú na hodinách telesnej výchovy, ale aj pre mimoškolské aktivity, žiakov ubytovaných na školskom internáte, na voľnočasové aktivity zamestnancov a verejnosť. Zakúpilo aj vybavenie do posilovne – boxerské vrecia a činky, čím sa zatraktívnila ponuka mimoškolských aktivít pre všetkých, ktorí si športom chú zlepšiť kondíciu a mať dobrý pocit z toho, že niečo pre seba urobili...

  Fotoalbum

  __________________________________________________________________________________________________________

 • Pozvánka na deň otvorených dverí

  Pozvánka na deň otvorených dverí
  20. 11. 2009 Pozývame Vás na tradičnú akciu našej školy Deň otvorených dverí, ktorý bude od 30. novembra do 4. decembra.
  Pre žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov sme pripravili bohatý program, v ktorom majú možnosť vidieť ukážky z vyučovacích hodín, overiť si vedomosti a zručnosti z rôznych predmetov, pozrieť si vybavenie a priestory školy, získať množstvo informácií, zoznámiť sa s prácami žiakov a zároveň môžu sa zapojiť do ich hodnotenia.
  Získate informácie o školskom učebnom programe, kritériách pre prijatie uchádzačov, podmienkach štúdia a úspešnosti absolventov školy.
  Príďte sa presvedčiť o tom, že sme moderná škola orientovaná na žiaka s podmienkami pre jeho všestranný rozvoj.Tešíme sa na Vás.
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ISTEBNÉ

  26. 10. 2009 V školskom roku 2009/2010 ponúkame štúdium v nasledovných odboroch:

  2697 4 Mechanik elektrotechnik
  - silnoprúdová technika
  - informačné technológie
  2426 4 Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  Učebné odbory s možnosťou nadstavbového štúdia :
  2487 2 02 Autoopravár - elektrikár
  2683 2 11 Elektromechanik - silnoprúdová technika
  2466 2 02 Mechanik opravár - stroje a zariadenia
  6475 2 Technicko - administratívny pracovník

  Dvojročné odbory
  2478 0 Strojárska výroba
  3178 0 Výroba konfekcie

  Pre záujemcov je možnosť sa ubytovať v školskom internáte, stravovanie v jedálni,možnosť získania oprávnenia pre zváranie elektrickým oblúkom alebo CO2 za režijné ceny

  informácie : tel.:043/5891378
  email:skola@spsi.sk • Príjmacie skúšky - kritériá na prijatie 2010/2011

  27. 10. 2009
  Stredná odborná škola technická bude prijímať do študijných odborov bez prijímacích skúšok.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická , Hrádok 226, 027 53 Istebné, +421 x 435891378
  Hrádok 226
  027 53 Istebné
 • sekretariát : 043 5891378
  riaditeľ školy - Ing. ČELLÁR : 0905 460 904 - cellar@spsi.sk
  zástupca PV - Ing. URBAN : 0905 346 672
  zástupca TV - Ing. Bellová : 043 5891378
  hl.majster,
  zvárací technológ - Bc. HLÁDEK : 0905 346 673
  predseda rady školy - Ing. Ptačin Ján

Fotogaléria