Navigácia

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Mechanik elektrotechnik - Silnoprúdová technika Mechanik elektrotechnik - Informačné technológie

Štúdijné odbory

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Názov odboru:        Programátor obrábacích a zváracíCH  strojov a zariadení

Kód odboru:              2426 4     

Forma štúdia:            denná

Dĺžka štúdia:              4 roky        

Spôsob ukončenia:     maturitná skúška

Doklad o ukončení:     maturitné vysvedčenie

 

 

Charakteristika :        študijný odbor je určený pre chlapcov.

 

- študijný odbor ukončený maturitnou skúškou, je určený pre chlapcov. Absolvent je schopný samostatne pracovať na klasických obrábacích strojoch a zariadeniach, obsluhovať a programovať CNC automatické stroje a zariadenia. Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, kreslenie výkresovej dokumentácie v 3D a vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Súčasťou vyučovania je aj absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 

Uplatnenie absolventa :

 

Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe programovacích strojov a zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške a možnosť priamo na našej škole získať preukaz o absolvovaní zváračského kurzu Z – M1 a Z – E1. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na úrovni ISCED 4, prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

 


Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická , Hrádok 226, 027 53 Istebné, +421 x 435891378
  Hrádok 226
  027 53 Istebné
 • sekretariát : 043 5891378
  riaditeľ školy - Ing. ČELLÁR : 0905 460 904 - cellar@spsi.sk
  zástupca PV - Ing. URBAN : 0905 346 672
  zástupca TV - Ing. Bellová : 043 5891378
  hl.majster,
  zvárací technológ - Bc. HLÁDEK : 0905 346 673
  predseda rady školy - Ing. Ptačin Ján

Fotogaléria