Navigácia

Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

Nadstavbové štúdium

Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

 

Dopravná prevádzka


 

Názov odboru:                      Dopravná prevádzka - 01 Cestná a mestská doprava

Kód odboru:                         37574

Forma štúdia:                       denná

Dĺžka štúdia:                       2 roky

Spôsob ukončenia:              maturitná skúška 

Doklad o ukončení:             maturitné vysvedčenie

 

 

Charakteristika:                   študijný odbor 

 

Štúdijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecno vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti dopravy.

Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnychtechnológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčastne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Študijný odbor nadväzuje na učebné odbory príslušného zamerania. Pripravuje žiakov na výkon pracovných činností v cestnej a mestskej doprave so zameranim na :

- vnútroštátnu cestnú dopravu (kamionovú a autobusovú)

- elektrozariadenia motorových vozidiel

- kombinovanú a vnútropodnikovú dopravu

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická , Hrádok 226, 027 53 Istebné, +421 x 435891378
  Hrádok 226
  027 53 Istebné
 • sekretariát : 043 5891378
  riaditeľ školy - Ing. ČELLÁR : 0905 460 904 - cellar@spsi.sk
  zástupca PV - Ing. URBAN : 0905 346 672
  zástupca TV - Ing. Bellová : 043 5891378
  hl.majster,
  zvárací technológ - Bc. HLÁDEK : 0905 346 673
  predseda rady školy - Ing. Ptačin Ján

Fotogaléria